define( 'WP_CACHE', true ); // Added by WP Rocket //Begin Really Simple SSL session cookie settings //END Really Simple SSL /** * Cấu hình cơ bản cho WordPress * * Trong quá trình cài đặt, file "wp-config.php" sẽ được tạo dựa trên nội dung * mẫu của file này. Bạn không bắt buộc phải sử dụng giao diện web để cài đặt, * chỉ cần lưu file này lại với tên "wp-config.php" và điền các thông tin cần thiết. * * File này chứa các thiết lập sau: * * * Thiết lập MySQL * * Các khóa bí mật * * Tiền tố cho các bảng database * * ABSPATH * * @link https://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php * * @package WordPress */ // ** Thiết lập MySQL - Bạn có thể lấy các thông tin này từ host/server ** // /** Tên database MySQL */ define( 'DB_NAME', 'mmzgrkeqhosting_rozacovn' ); /** Username của database */ define( 'DB_USER', 'mmzgrkeqhosting_rozacovn' ); /** Mật khẩu của database */ define( 'DB_PASSWORD', 'ATja#$%^&TkQG6Ht4PV' ); /** Hostname của database */ define( 'DB_HOST', 'localhost' ); /** Database charset sử dụng để tạo bảng database. */ define( 'DB_CHARSET', 'utf8mb4' ); /** Kiểu database collate. Đừng thay đổi nếu không hiểu rõ. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Khóa xác thực và salt. * * Thay đổi các giá trị dưới đây thành các khóa không trùng nhau! * Bạn có thể tạo ra các khóa này bằng công cụ * {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service} * Bạn có thể thay đổi chúng bất cứ lúc nào để vô hiệu hóa tất cả * các cookie hiện có. Điều này sẽ buộc tất cả người dùng phải đăng nhập lại. * * @since 2.6.0 */ define( 'AUTH_KEY', ':Y3B]=t]>fVdRSqc?t3xY4&fDKDj2eB]ymn)e&X{M5h-}2+q5`_>uJ$PCYP.?G|{2KosVBX9XL.?W*dk^vh6g/g' ); define( 'AUTH_SALT', ':Ja2:brqVPU;#NqQ>HbdHjDtRt16Z-`+v+ThpG8N:jH%S}*)j<:1nOr`a]L-%}Wa' ); define( 'SECURE_AUTH_SALT', 'JY;9(@LB4k;lwb/Rdbhz5VDyqI@&@Rq@3QX5>3YX,%/i><,`3MN!(CVk%TZiuFmb' ); define( 'LOGGED_IN_SALT', 'jwgxF7$mTifK-[I}|P~^3v@:!kj5JBH`M;t?_V^M+F_Eo2kB:CY9d<:}kULTT3q*P*[37SFz8[.s:|am,.' ); /**#@-*/ /** * Tiền tố cho bảng database. * * Đặt tiền tố cho bảng giúp bạn có thể cài nhiều site WordPress vào cùng một database. * Chỉ sử dụng số, ký tự và dấu gạch dưới! */ $table_prefix = 'wp_'; /** * Dành cho developer: Chế độ debug. * * Thay đổi hằng số này thành true sẽ làm hiện lên các thông báo trong quá trình phát triển. * Chúng tôi khuyến cáo các developer sử dụng WP_DEBUG trong quá trình phát triển plugin và theme. * * Để có thông tin về các hằng số khác có thể sử dụng khi debug, hãy xem tại Codex. * * @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress */ define('WP_DEBUG', false); /* Đó là tất cả thiết lập, ngưng sửa từ phần này trở xuống. Chúc bạn viết blog vui vẻ. */ /** Đường dẫn tuyệt đối đến thư mục cài đặt WordPress. */ if ( !defined('ABSPATH') ) define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/'); /** Thiết lập biến và include file. */ require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp() in /home/mmzgrkeqhosting/public_html/wp-blog-header.php:16 Stack trace: #0 /home/mmzgrkeqhosting/public_html/index.php(17): require() #1 {main} thrown in /home/mmzgrkeqhosting/public_html/wp-blog-header.php on line 16